úvodná stránka

Veľkonočné tvorivé dielne

13.03.2018 13:42

Tanečné aktivity

13.03.2018 09:42

Hudobno-pohybová príprava

kurz určený pre deti vo veku 3- 4 roky

6 týždňový kurz/ 5 lekcii + 1 náhradná

CENA: 35 

UTOROK: 17. 30 – 18.15 h

formovanie návykov správneho držania tela,

základy rytmiky, intonácie, orientácia v priestore,

základné tanečné motívy, pohybové hry a iné.

 

...Na ľudovú nôtu...: 

kurz určený pre deti vo veku 5 – 8 rokov

6 týždňový kurz/ 5 lekcii + 1 náhradná

CENA: 35 

UTOROK: 18. 20 – 19.05 h

výučba základných tanečných motívov ľudového charakteru,

tvorba krátkych choreografii z rôznych tanečných oblastí.

 

DANCE AEROBIK

hodiny určený pre mamičky, dámy aj mladé slečny

CENA:  jednorázový vstup 7 €

Permanentka - 6 vstupov/ 35 €

UTOROK: 19. 15 – 20.15 h

hodina plná tanca, základov rôznych tanečných štýlov a techník,

kondičné cvičenia, základy rôznych tanečných štýlov a techník, posilňovacie cvičenia, strečing.

 

KURZY sa budú konať v nových priestoroch na Námestí rodiny

Začíname 10. 4. 2018

pod vedením kvalifikovaného lektora

Prihlásiť sa môžete mailom alebo telefonicky do 3.4. 2018.

Kontakt a prihlášky: +421 918 135 166, 

e- mailhopsasa.dance@gmail.com
 

Tanečné aktivity

26.02.2018 17:17

Pozývame na tanečné aktivity prvá hodina 5. apríla 2018

* Minidance pre deti 2-4  roky, štvrtok 15:00 - 15:50 hod

* Minidance pre deti 5-6 rokov, štvrtok 16:00 - 16:50 hod

* Latino Ladies pre mamičky, štvrtok 17:00 - 17:50 hod

Kde: Materské centrum bl. Zdenky Schelingovej, Námestie rodiny 9, Záhorská Bystrica 841 06

Kedy: 1.lekcia štvrtok 5. apríla 2018, trvanie 6 týždňov

Cena: 35 eur/ kurz

Kontakt a prihlášky: Ľudmila Antalová 0907 152 756, 

email : ludmila.antalova@hotmail.com

Lektor: Mgr. Radka Britaňáková, diplomovaná trénerka tanečného športu, 

reprezentantka Slovenskej republiky v latinsko-amerických tancoch

Darujte nám 2% z daní

05.02.2018 20:29

Ako poukázať 2% alebo 3%:

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2/3% dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

3% dane môžete poukázať v prípade, že ste za rok venovali minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Dôležité formuláre nájdete na linke: 

https://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Potvrdenie-2018-DP-2017-editovateľné.pdf (79258)

Vyhlásenie-2018-DP-2017-editovateľné Hlas nadeje.pdf (133847)

Kemp pre deti a mládež

05.02.2018 20:20

Pobytový tábor

22.01.2018 13:52

https://www.mc-blzdenky.sk/podujatia/

Denný tábor "Nádej"

22.01.2018 12:04

Prihláška:
https://www.mc-blzdenky.sk/podujatia/

Spoločné stanovisko členov Občianskeho združenia Hlas nádeje

03.11.2017 14:27

 My, členovia OZ Hlas nádeje sme sa na základe udalostí posledných dní rozhodli vydať toto spoločné stanovisko.

OZ Hlas nádeje je občianskym združením, založeným v roku 2004 na základe zákona č. 83/1990 Zb., Zákona o združovaní občanov“. OZ Hlas nádeje nie je a ani nikdy nebolo cirkevnou organizáciou. Členmi OZ Hlas nádeje sú občania na báze dobrovoľnosti. Nikdy nebol členom OZ Hlas nádeje kňaz. OZ Hlas nádeje vykonáva svoju činnosť na základe platných stanov, ktoré sú jej základným dokumentom riadiacim chod organizácie. Rozhodovanie OZ Hlas nádeje sa uskutočňuje riadnym hlasovaním. Hlasovať môže každý platný člen OZ. Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov.

Ako sa to celé začalo? Písal sa rok 2004. Matky s malými deťmi pociťovali potrebu vytvoriť miesto, kde by sa mohli pravidelne stretávať, porozprávať sa, vymeniť si skúsenosti a kde by ich malé detí mohli zároveň spoznávať svojich prvých kamarátov. V tom čase bol správcom farnosti duchovný otec Anton Solčianský, ktorý navrhol, aby si maminy založili občianske združenie, ktoré by združovalo viacerých aktívnych ľudí a organizovalo rôzne prospešné činnosti. A tak vzniklo Občianske združenie Hlas nádeje a pod ním Materské centrum bl. Sestry Zdenky, ktoré začalo organizovať rôzne voľnočasové aktivity (prednášky lekárov, cvičenie matiek s deťmi, prvé krôčiky s hudbou, burzy oblečenia a hračiek, divadielka „Mamy deťom“, čítanie z knižky, krúžok „Šikovné ručičky“ a ďalšie). OZ Hlas nádeje postupne rozšírilo svoju činnosť a pravidelne organizuje akcie, ktoré sa stali súčasťou života obyvateľov ZB a sú to najmä:

 

Rozprávková noc v januári (akcia pre deti, spojená s čítaním kníh), Karneval v období fašiangu obvykle vo februári, v apríli OZ organizuje pravidelnú brigádu ktorou pripravuje ihrisko bl. Zdenky Schelingovej na užívanie, v júni v spolupráci so školou zabezpečujeme občerstvenie a maľovanie na tvár na akcii MDD, následne organizujeme akciu Deň otcov, v júli sa podieľame na financovaní akcie farský tábor. Počas prázdnin organizujeme detský denný tábor ako aj akciu Rozprávková noc. Tento rok sme organizovali pobytový tábor Zoška. V septembri organizujeme Turešinafest (sviatok kukurice) a v októbri Šarkaniádu (púšťanie šarkanov) a Dyňobranie (vyrezávanie tekvíc). V novembri sprievod Sv. Martina a nakoniec v decembri Adventne vence a Sv. Mikuláša.

Na to, aby OZ Hlas nádeje vedelo tieto akcie organizovať, získava prostriedky z rôznych grantov ako aj prijíma 2% daní od sympatizantov OZ. Okrem peňazí, ktoré OZ Hlas nádeje dostane, sa akcie môžu zrealizovať len vďaka obetavej práci členov OZ, ktorí ročne bezplatne venujú svoj čas v prospech združenia a spoločnosti.

Podpora aktivít farnosti bola a je dobrovoľným rozhodnutím členov OZ Hlas nádeje. Rozhodnutia sa uskutočňujú prostredníctvom hlasovania. OZ Hlas nádeje sa nikdy nebránilo a neodmietalo podporiť zmysluplné akcie, ktoré sú v súlade so štatútom OZ Hlas nádeje.

Všetkých členov OZ Hlas nádeje mrzí vzniknutá situácia. Členovia OZ vnímali určité napätie a celý rok 2017 sa snažili, aby k takejto situácii neprišlo. Napriek snahe OZ a  otvorenosti členov na spoluprácu musíme konštatovať, že sa v roku 2017 uskutočnilo niekoľko závažných udalostí, ktoré nás presvedčili o nemožnosti ďalšej spolupráce so správcom farnosti. Ústava Slovenskej republiky ako aj zákon o občianskych združeniach dáva občanom SR práva vytvárať združenia v snahe napĺňať ciele upravené stanovami združenia. OZ Hlas nádeje od svojho založenia v roku 2004 plní svoje poslanie. My členovia OZ Hlas nádeje konštatujeme, že na dohodu a spoluprácu sú potrebné vždy dve strany, a tak sme sa ako členovia OZ jednohlasne rozhodli o ukončení pôsobenia v priestoroch fary.

Celá činnosť OZ je kontrolovaná revízorom. Na základe zverejnených údajov dostalo OZ Hlas nádeje v rokoch 2011-2016 z 2% daní 45.910,26€, z ktorých bolo dohromady 43.610,43€ (teda s výnimkou 2.299,83€) použitých pre potreby správcu farnosti a farskej  škôlky.

Všetky ostatné aktivity, ktoré OZ Hlas nádeje organizuje, sú financované z príspevkov členov, darov a získaných grantov. Členstvo v OZ je dobrovoľné a bez nároku na honorár.

V súlade s ústavou SR sme sa my členovia OZ jednohlasne rozhodli pokračovať v občianskom združení a organizácii väčšiny aktivít ako doposiaľ. Veríme, že sa nám v blízkej budúcnosti podarí nájsť adekvátny priestor na dôstojné fungovanie združenia, a zároveň sa nám podarí rozbehnúť aktivity, ktoré sme nemohli slobodne realizovať.

 

V Bratislave 31.10.2017

 

Všetci členovia OZ

Ľudmila Antalová

Barbora Besedičová

Robert Krett

Ľubomíra Jankechová

Alexandra Kolenová

Monika Antalová

Eva Mečiarová

Jana Liďáková

Dyňobranie 21.10.2017 o 15:00 hod.

16.10.2017 14:17

TUREŠINAFEST 2017 - všetkých srdečne pozývame si zasúťažiť a zabaviť sa na farské ihrisko

04.09.2017 08:23

1 | 2 >>