O nás

OZ Hlas nádeje a Materské centrum bl. Zdenky Schelingovej  boli založené v roku 2004. Naše priestory nájdete v Bratislave - Záhorskej Bystrici, 

 

Ráno si urobím predsavzatie: Zabúdať celý deň na seba vo všetkom, ale viac pamätať na druhých. 

Táto poníženosť je zdrojom sily“... Sestra Zdenka.

 

Výkonný riaditeľ: Mgr. Robert Krett

Členovia Správnej rady :

Mgr. Robert Krett

Monika Antalová

Ľudmila Antalová

Mgr. Ľubomíra Jankechová

Revízor: Mgr. Barbora Besedičová

Členovia:

MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.

Mgr. Robert Krett

Ing. Eva Mečiarová

Ing. Jana Liďáková

Mgr. Barbora Besedičová

Mgr. Ľubomíra Jankechová

Monika Antalová

Ľudmila Antalová

 

Naša história:

OZ Hlas nádeje začalo postupne vznikať v roku 2004 v Záhorskej Bystrici.

Cestu k poznaniu nových ľudí a vytvoreniu nových priateľstiev  medzi rodinami  sme si postupne našli vďaka otvorenosti duchovného otca ThLic.Antona Solčianskeho. Po návšteve prvej svätej omše nás privítal a so srdečným  úsmevom nás potom opakovane zastavoval a rozprával sa s nami..
Dokázal veľmi citlivo vypozorovať osamelosť novo prisťahovaných matiek s malými deťmi, ktorých manželia väčšinou celý deň pracovali. 
Vycítil tak potrebu nejakým spôsobom spojiť tieto matky s malými deťmi. Dagmar Haňdiaková  a Alexandra Kolenová sa teda rozhodli podľa vzoru iných materských centier vytvoriť miesto, kde by sa matky mohli stretnúť, porozprávať, vymeniť si skúsenosti  a naše malé detí mohli spoznávať svojich prvých kamarátov....
Bolo založené MC bl. sestry Zdenky, aby naplnilo potreby mamičiek a rodín.
Otec Anton Solčianský nám otvoril dvere do Farskej budovy, kde sme si svojpomocne vytvorili prvú herňu a prvý program. V tomto období vznikali medzi nami priateľstvá.
Už v tom čase, otec Anton rozpoznal potrebu, aby vzniklo Občianske združenie, ktoré nazval Hlas nádeje. Cieľom bolo, aby OZ  mohlo finančne pomáhať, rozvíjať rôzne farské aktivity. Bola to nadčasová myšlienka a dnes vidíme jej ovocie.

V tom období bola správna rada v zložení:
Riaditeľ: Mária Straková
Revízor: Jana Kráľovičová
Pokladník: Dagmar Haňdiaková
Vedúca MC: Alexandra Kolenová
Zodpovedná za ihrisko: Katarína Záborská

Dnes mamičky majú miesto a priestor, kde sa môžu  stretávať a spoznávať nové rodiny  v dňoch, keď slniečko nesvieti, vonku je mokro, zima a veterno.. Krásnou myšlienkou bolo vytvorené príjemné a bezpečné miesto, kde sa stretávajú rodiny, deti a mladí, ktorí sa tu môžu hrať, zabávať, učiť a rozvíjať.

Postupne sa mohli napĺňať predstavy o fungujúcom materskom centre:
vytvoriť a ponúknuť všetkým záujemcom priestor pre detskú hru,
organizovať záujmové a rozvojové krúžky pre detičky od malička až po školský vek,
poskytnúť mamičkám miesto a možnosti na sebarealizáciu – rozvíjať vlastné projekty, zapájať sa do organizovania programu, podujatí, tvorivých dielní a pod.,
vytvoriť miestečko na príjemné stretnutia , vzájomnú podporu radostí a starostí vyplývajúcich z ich statusu matiek,
V roku 2006 bola za riaditeľku zvolená Ľudmila Antalová a je aj naďalej.

V práci duchovného otca Antona Solčianskeho pokračoval od roku 2009 duchovný otec ThLic. Ľudovít Pokojný, ktorý pokračuje v ďalších aktivitách a aj jeho zásluhou sa rozširuje naše spoločenstvo. Založil tradíciu farských letných táborov, ktoré sa organizujú v júli v zákutiach Slovenska.
Po rekonštrukcii a dobudovaní fary sa mohlo MC presťahovať do úplné nových priestorov. Pričinením otca Ľudovíta bola vybudovaná Materská škola bl. Zdenky Schelingovej. Za jeho pôsobenia vzniklo nové logo OZ.
 

Medzi obľúbené  patria  prednášky a tiež hudobné cvičenia pre deti a mamičky.
Okrem návštevnosti  herne sa začali organizovať  rôzne akcie pre deti aj rodiny: karneval, MDD, Deň otcov, denný tábor „Nádej“, Rozprávková noc, Turešinafest, Dyňobranie, sv. Martin, sv. Mikuláš...